ભીંત જો ખખડાવી

ભીંત ખખડે કે થાય ભણકારા,
શમણાંમાં હવે શમણાં છે તારા !
ઘર આખું ગુંજે છે તોય ના સાંભળું,
અવાજને ક્યાં હોય છે પોતાના કાન !
જયાં સુધી નહોતું પીધું એ શબ્દનું ઝાંઝવું,
મનેય ગમતું એ ભીંત નામે ઉભેલું સ્થાન !
હવે ખખડવા માટે બચ્યું નથી કશું-
ખુલી છે આજે ભીંત બની હૃદય દ્વાર !
(કુલદીપ કરિયા ના કાવ્ય સંગ્રહ ની રજૂઆત પૂર્વે) 

posted under | 1 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments