પ્રિય બુદ્ધિ !

પ્રિય બુદ્ધિ,
ચાલ તું છેતરી લે,
ચાલ તું વેતરી લે મને તારા જ કદ જેવડો,
હું તો માત્ર શ્વાસ થઈશ વિશ્વાસનો !
તું દેખાડીશ જે તે જોયું,
સમજાવીશ મેં શું ખોયું,
પણ મારા શ્વાસનો પાશ ક્યાં તારી પાસે છે?
તું પૂછીશ કેવી રીતે જીવીશ,
તું સઘળા તર્ક મને કહીશ,
પણ મૃત્યુ અને જીવન સઘળું એક દોરે છે !
હું તો એ દોરે જ દોરાતો જઈશ.
પ્રિય બુદ્ધિ, હવે તું મને કઈ જ ના કહીશ !
હું સત્ય આધારે જીવીશ,
સત્ય આધારે સુખથી મરીશ-
#RC

posted under , | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments