આજે પચ્ચીસમી મે !

સ્થિર સ્થિતપ્રજ્ઞ સમય-
એક મોટી -
કોને ખબર કેટલી મોટી !
જગ્યા રોકી પથરાઈ વળ્યો છે;
પૃથ્વી પરના દરિયાઓની જેમ જ સ્તો !
એક ડૂબકી આપણને મળે એટલે-
ત્યાંથી આપણો સમય શરૂ-
આપણી સમય સફર શરૂ !
પછી આપણે ભૂલી જઈએ કે -
"હું સમયના પ્રવાસે છું !"
અને-
સમય પસાર થાય એવું અનુભવ્યા કરીએ !
ના,
આ તો 'દ્રષ્ટિભ્રમ' છે !
"તમે બચપણમાં બસમાં બેસી દોડતા વૃક્ષો નહોતા જોયા?"
આ સમય સમુદ્રની આપણી સિંદબાદ-ઈ સફર !
કેટલાક સહ-મુસાફરો પોતાની સફર પૂરી કરે !
કે
બસ
મને

ગમી
ગયું
"સ્થળ"
"તમે જાઓ આગળ વધો !"
કૈક આશીર્વાદ એવુય બબડે !
આપણે નીકળી પડીએ છીએ -
"નીકળી પડવું પણ જોઈએ-"
નીકળી પડવું જ પડે છે !
પેલા સાથે પસાર કરેલા મુસાફરસમય ને વાગોળવા ! (દાદીમાં ની પુણ્યતિથી - સાથે સંગાથસમય ના કાપા)

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments