હું સમજુ છું !

હોટેલ ક્રિશ્ના !
છોકરડા જેવો પતિ : બૂડી હેડ્યને પી લે ! જરીક બે ઘુંટડા, હારું લાગશે !
પત્ની : હોં (પણ સીટ પર થી ઉભી નથી થતી)
પતિ : જોય ન આયો - જવાય એવું સ ; હ હે આવો ?
પત્ની : એના કિશોરીવય ના ડોળા કાઢી - "ડચકારો"
પતિ પાછો જાય છે.
બે મિનીટમાં પાણીની એક બોટલ અને છાપાના કાગળમાં વીટી ભજીયા આપી ગયો !
તેણી ખાઈ રહી છે !
#પ્રેમ બીજું શું ?
છણકા હોય તોય ખબર પડે છે બંને ને કે કોને શું જોઈએ છે !

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments