હોલી રીડ

સુખ એકબીજાનું -
વજન વધારાથી લઇ પ્રેમ ઘટાડા અને લગ્ન ધખારા સુધીના નિબંધો !
#કાજલઓઝાવૈદ્ય ને ઝડપથી વાંચી અને સમજી શકાય છે !
એમના લખાણમાં શબ્દો નહિ એ વાતો મહત્વની છે. સાવ સરળ અને સાહજિક રીતે વણાઈ ગયેલી આપણી જિંદગીના પાસાઓને એ ફરી જોવા માત્ર કહે છે
- કોઈ ફેસલો નથી !
કશું જ અંતિમ નથી.
માત્ર આમ લાગે છે - આપણને એમ લાગે છે કે નહિ ?
એ આપણે જોવાનું !
કાજલના કૃષ્ણ તો હોય જ !
અહી "મીરાં સિન્ડ્રોમ"
પણ - એવું થાય કે બધું ઉતાવળે લખી નાખ્યું છે !
પણ આખરે આ કોઈક છાપાની પૂર્તિઓ માટે લખાયેલા લેખ છે !
એ ઉતાવળની અસર છતાં "કલાક" તો ફાળવી જ શકાય !

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments