હૈદર અને દ્રોપદીના કોકટેલનું સમય ગીત !


મુશ્કેલ છે સમયની સામે પડવું,
સહેલ છે સમયની સાથે રહેવું !
પણ એ સહેલ છે એ સહેલ શબ્દ જેટલું ક્યાં સહેલ છે?
સમય ક્યાં સહેલી છે !
એને તો હરક્ષણ ઉભી કરવી એક પહેલી છે !
સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિની હરક્ષણ-હર પળ ને લાજવાબ ઘટનાઓ-
સૌનો કરું સરવાળો ને પછી યાદોથી ભાગું;
છુટા પડેલા એ અણુઓને એના જ સ્મિત પરમાણુંઓથી ગુણ્યા કરું-
બસ એમ જીવ્યા કરું !
આવા સરવાળા કદી ખૂટે નહિ-
ને
દશકો લેવો પડે એવી બાદબાકી થાય નહિ !
બસ હવે તો ગુણાકાર વર્ગ અને ઘન માં ફેરવાય !
લાગણીઓ બેવડાવવાને બદલે વર્ગાય અને ઘનાય

#RC 

4 comments:

Business Promoter said...

Nice Blog.. I Love This...<a href="http://www.ajayrathod.in> Author Ajay Rathod </a>

Business Promoter said...

Nice Blog.. I Love This... Author Ajay Rathod

Sanjay Oza said...

Nice sir

Sanjay Oza said...

Nice sir

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments