કુઉક !

ગાંધીનગરે હજુ એક મોકળાશ રાખી છે - કોઈ ગામડાની જેમ અહી કોયલ કોઈપણ સમયે ટહુકી શકે !
કોટ બહારના વૃક્ષો પરથી એની કૂઉક, પાછળના ખુલ્લા ખેતરમાંથી મોરનું ટેહુક (ઇકો સેટ કર્યો હોય એવું સંભળાય છે :-P)
મારા રૂમની બહાર આંબા પર માય ડીયર કીકુનું 'કાક કાક' તો ખરું જ !
(પક્ષીઓને આ નિરાંત - આપણે તો આંખ ઉઘાડીને તરત ગાવા મંડીએ તો બધા કાન દઈને સાંભળવાને બદલે આંખો દઈને સાંભળે - કે - છોરો ગાંડો થઇ ગ્યો ;D )
#Waking up with Cuckoo

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments