જીઓ મેરે લાલ !

એવા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ માટે જેઓ આ શિક્ષકને  'ગુરુ' માને છે ! (થાય હવે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, ભોગ એમના બીજું શું :P )
"જીવનની અનિશ્ચિતતાનો આનંદ ઉઠાવો - મનગમતું ગીત મોબાઈલ પર સાંભળીએ ત્યારે તો ગમે જ - પણ - એ જ ગીત રેડીઓ પર આવી જાય ત્યારે !"
- જીંદગી સમયથી બની છે એટલે એટલા સીરીયસ રહીએ કે આપણે આપણી સૌથી કીમતી ચીજ કોને આપી રહ્યા છીએ ? - મેં કહ્યું સીરીયસ - સોગિયા નહિ !
હથોડા જ્ઞાન : ખર્ચાય નહિ એ ધન નહિ અને જીવીએ નહિ એ જીંદગી નહિ !

જીઓ મેરે લાલ !

જીવન રંગરંગીલું થાય તેવી ગુરુપૂર્ણિમાએ આશિષ !

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments