અબંધ-સબંધ !

રવિવારયુ:
સંબંધ નદી પર બાંધેલા 'બંધ' જેવો- ટકે ત્યાં સુધી અડીખમ;
અનુભવી શકાય કે અગાધ લાગણી છે !
પણ જોખમ પણ એ 'બંધ' જેવું જ -
એકાદ કાંકરી ખરે પછી 'બંધ' ને ય ખબર ના પડે કે એ ક્યારે 'અબંધ' થઇ ગયો અને 'સબંધ' ને ય ખબર ના પડે એ ક્યારે 'બંધ' થઇ ગયો !

#સંબંધો ને મોહ ના આંચલમાં ઢાંકવાને બદલે ખુલ્લા મનવાળા રાખીએ તો 'અબંધ - સંબંધ' રચાય - જીવનભર !

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments