પ્રેમક્ષુધાનું રસોડું !

#MotherS'Day મારે તો બસ ડગ માંડવાના - વિશ્વ તો મારા પગલે પગલે રચાશે ! તારો હાથ મારા મસ્તક પર છે - સ્નેહ સરવાણી ના "મેઘધનુષી રંગી માં" #મિત્ર #મેન્ટર #જાદુ #પેટ ક્ષુધા અને #પ્રેમ ક્ષુધા નું રસોડું. #બધું તું છે - હતી - રહેશે #RC

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments