વ્હાલનું વિશ્વ - દીકરી !

"દીકરી વ્હાલનો દરિયો !" જેણે કહ્યું હોય એણે અધૂરું કહ્યું છે --- "દીકરી વ્હાલનું વિશ્વ" હૃદયપૂર્વક શુભાશિષ -- માય બીલવ્ડ ચાંદની&સચિન ! "અંતર" થી "અંતર" નહિ થાય અને એકમેકના "અંતર" માં હોઈશું -સદા ! #RC

posted under , , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments