હું સમય !

હું ક્યાં શરૂ થયો છું કે પૂરો થાઉ, નિર્લેપ - કોઈ વહાલા દવલાં નહિ; ખરાબ ક્યાં છું કે સારો થાઉં. હું તો જે છું તે છું, કોનો સારો ચાલું - કોનો ખરાબ ! એ બધો તમારો સાપેક્ષવાદ: હું તો અજન્મા-અજર-અમર-અખંડિત સૌનો - "સમય" "મુજ સાથે આપની આગામી સફર શુભ બને" #®©

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments