દિલોત્સવની શુભકામના !

એમ પણ બને, ખૂટે તેલ ને છવાય અંધકાર. સળગાવ મશાલ ને તે હાથ સાથે બળે, એમ પણ બને. ખૂટી ક્યાં પડે છે સ્નેહના ઝરણાં, મારા-તારા-આપણા ઉર પર્વતેથી ફૂટી પડે, તોય ખારાપાટ ફેલાવવા મથે તે- એમ પણ બને. ખુટેલું ઇજન અને ઓલવાયેલા દીવા- અંધારામાં ય જો પ્રેમ પૂરીએ તો - આ 'દીપોત્સવ' દિલોત્સવ' બને એમ પણ બને ! "દિલોત્સવ ની શુભકામનાઓ" ®©

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments