એક થા મોહન !

એક થા મોહન ! હા, હવે લોકો ફક્ત 'ગાંધી' ને ઓળખે છે. તેના કામ ને બદલે નામ ને પૂજે છે ! "તું જન્મ્યો હતો અને તારું શરીર તો મરી પણ ગયું" ----- હજુ ય તારો આત્મા કોઈક કોઈક ના પંડ માં આવતો રહે છે અને તું જીવતો રહે છે.

posted under |
Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments