પ્રિયજન !

વર્ષોની સંગરી રાખેલી પાકટતા ખેરવી નાખે !
કેટલીક વાર્તાઓમાં એ દમ હોય છે !---- કશાનો અભાવ ના હોય છતાં કૈક ખૂટે છે તેવી લાગણી જન્માવી દે..
કેળવેલી સ્વસ્થતા અને સંબંધોની સ્પષ્ટતાઓ માં હમણા જ વીનેશ અંતાણી ની પ્રિયજને ખળભળાવી !
કેટલાક બિનજરૂરી વર્ણન વાંચી શકો તો વાંચવા લાયક !

posted under | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments