ગણિત નો ઘેરો !

ઇવેલ્યુશન સે ડર નહિ લગતા સાબ,
આંકડાશાસ્ત્ર સે લગતા હૈ :-P
(આ બહુલક, મધ્યક, મધ્યસ્થ, સમધારણ વિસ્તરણ, પાદ્સ્થ વિચલન ! સાલું, આંખથી થતું મુલ્યાંકન તો બરાબર પણ આ આંકડાએ તો મને ઇશાન અવસ્થી બનાવી દીધો ! - કોઈ સરળ ભાષામાં સમજાવશે ? છે કોઈ રામશંકર નીકુમ્મ ?)
લી.- ગણિત ગમાડવા મથતો અ-ગણિતજ્ઞ

posted under |

2 comments:

vj islaniya said...

Is it for you or the students?

Rakesh patel said...

This is my dialama.. But now clear about the Madhyak, Madhyasth, bahulak !

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments