એક બાર કી કમીટમેન્ટ !

કેટલીકવાર બાળકોને હસાવવા કોઈ કોઈ સંદર્ભમાં હું કહેતો હોઉં છું, "એક બાર મૈને કમીટમેન્ટ કર દી તો ફિર મૈ અપને આપ કી ભી નહિ સુનતા"
આવા ને આવા કમીટમેન્ટ માં આજે નોકરી લાગ્યાને પહેલીવાર(આવા કારણ માટે !!)કે.રજા મુકવી પડી.
અને હમણા જ એ મેરેથોન પરિશ્રમનો અંત આવ્યો.

તા.ક. : કોઈએ કારણ પૂછવું નહિ, કારણ નહિ જ આપું; "કારણ" મને ગમે છે.

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments