ચોથો અર્થ - સત્યાર્થ

કોલેજમાં સંસ્કૃતમાં મમ્મટાચાર્યનું 'કાવ્યપ્રકાશ' વાચ્યું હતું :
ત્યારે શબ્દોના ત્રણ અર્થ - વાચ્યાર્થ, લક્ષ્યાર્થ અને વ્યંગાર્થ સમજયા હતા.
આજે સમાચારોમાં સંભાળતા "મધરાતથી બસોના પૈડા થંભી જશે" શબ્દોમાં ચોથો અર્થ મળ્યો ------> "સત્યાર્થ"
જયારે એ સ્થિતિમાં હોઈએ ત્યારે જ સમજાય તે અર્થ એટલે - સત્યાર્થ !
હું પ્રોટેસ્ટ વિરોધી નથી પણ હડતાલ સિવાયના 'નાક' દબાવવાના બીજા નવા રસ્તા શોધાવા જોઈએ :-(
Innovations in Protest !

posted under | 2 Comments

એક બાર કી કમીટમેન્ટ !

કેટલીકવાર બાળકોને હસાવવા કોઈ કોઈ સંદર્ભમાં હું કહેતો હોઉં છું, "એક બાર મૈને કમીટમેન્ટ કર દી તો ફિર મૈ અપને આપ કી ભી નહિ સુનતા"
આવા ને આવા કમીટમેન્ટ માં આજે નોકરી લાગ્યાને પહેલીવાર(આવા કારણ માટે !!)કે.રજા મુકવી પડી.
અને હમણા જ એ મેરેથોન પરિશ્રમનો અંત આવ્યો.

તા.ક. : કોઈએ કારણ પૂછવું નહિ, કારણ નહિ જ આપું; "કારણ" મને ગમે છે.

posted under | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments