ભમીએ ગુજરાત : દક્ષિણ ભણી


Aahaa...ચં.ચી Made My Day 
ચં.ચી.મહેતા - ભમીએ ગુજરાત : દક્ષિણ ભણી (ધો-૭)
ફક્ત મેં વાંચ્યો...પણ તેમના ચહેરા પર ચં.ચી.ની ધડાધડ કહી દેવાની ભાષા ઝલકતી હતી...છેલ્લે ઠાવકા મોઢે કહ્યું
"ચર્ચા કાલે-નિબંધ ઠીક છે...કઈ એટલું બધું..-"
"-ના સાહેબ જોરદાર છે,યાર...મજા આવી !"
"શું મજા આવી?"
......ચુપકીદી.....
"સારું કાલે વિચારીને આવજો શું મજા આવી !"
હવે તેમની કાલની વાતો સાંભળવા કાન અત્યારથી સરવા...
-તમે વાંચ્યો છે ? આજુબાજુમાં કોઈ સાતમાં ધોરણમાં ભણે છે ? વાંચી લો. 

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments