ઉત્તરાયણનું જીવનપારાયણ

દોસ્ત કપાયેલી પતંગનો અફસોસ ના કર;
એ તારી દોરીના બંધનથી મુક્ત થઇ-
એને લાગણીથી મુક્ત કર.

(જે પતંગ દસ બારના છેદ કરી કપાઈ જાય ત્યારે વધુ અફસોસ થાય ને કેટલીક મહામહેનતે ચગેલી અને હજુ ય ગુલાંટ માર્યા કરતી હોય તો તે ક્યારે કોઈ કાપી જાય અને આપણે બીજી ચગાવીએ એની રાહ જોયા કરીએ:-P)
ઉત્તરાયણ હોય કે જીવનપારાયણ માણસનું માનસ એવું જ-તમારે કેવું?

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments