“કમીટમેન્ટ” શબ્દનું શબ્દચિત્ર


શબ્દ ચિત્ર આપણે દોરીએ છીએ; એમ સર્જનહારને કમીટમેન્ટનું શબ્દચિત્ર દોરવાનું મન થયું અને તે ચિત્ર એટલે રાહુલ દ્રવિડ !
        જન્મજાત શક્તિઓ ના હોવા છતાં તમે – તમારી ટીમને સફળ બનાવવા કૌશલ્યો વિકસાવવી શકો-એનું ઉદાહરણ પણ દ્રવિડ !
ક્રિકેટરને વાંચવાનો પણ શોખ હોય અને તે ક્રિકેટ સિવાયના – તે તેને ગમાડવા માટેનું બીજું કારણ !
ખુબ જ સારો ઓરેટર - જો સાંભળવું હોય તો અહી સાંભળી લેજો ! 
છેલ્લે – આજે શું કામ ?
આજે તેનો ચાલીસમો જન્મદિવસ છે –

HappY BirthDay My Dear Wall

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments