દિલ્લી ડંડા :'(

એક દિવસમાં છ વખત લાઠીચાર્જ ;-)
આ પ્રકારની સ્થિતિ 'લાત' થી નહિ 'બાત' થી નીપટાવવી જોઈએ !
શું થાય દિલ્લીને ડંડાની 'લત' પડી ગઈ છે.
કદાચ માસ અપીલિંગ કરી શકે તેવા નેતાનો દુકાળ છે..ફક્ત સરકાર મેનેજ કરવી એ જ "......" નું કામ નથી...આવા કિસ્સામાં લોકોને મેનેજ કરવા જોઈએ
;-(

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments