હું ધારાસભ્ય !

હું ધારાસભ્યની સીટ પર બેઠો છું !.
.
.
.
.
બસમાં !
સાલું જીતેલા 182 છોડો, હારેલા ઉમેદવારોમાંથીય કોઈ 'લાલ' બસમાં બેસતો હશે ?
ખોટી ફોર્માલીટીનો શું મતલબ ?
સ્ત્રીઓ માટે એમ લખેલું હોય ત્યાં એકવાર બેસી જઈએ ને પછી કોઈ સ્ત્રીને જગ્યા ના મળે તો ક્યાં ઉભા થઇ જઈએ છીએ !
હું તો નથી થતો - તમારી તમને ખબર !

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments