આજે કરેલા મહાન કામો !


આજે કરેલા મહાન કામો :
૧. લગભગ તમામ પુસ્તકો ગોઠવી દીધા

૨. એક વર્ષથી એક ટેબલ પર સંગીત સંભળાવતા હોમ થીએટરને  ખીલી-ખીલી કરી...ગોઠવ્યું..

૩. જુના તથાપિ,કંકાવટી ,વિહંગ,પરબ...બધાને  ટીવીના મોટા ખોખામાં ભર્યા..અને ચોકડી પેકિંગ કર્યું..

૪.કમ્પ્યુટરનું ટેબલ -સરખું કર્યું..(અત્યાર સુધી...કમ્પ્યુટર અને ટીવી બંને એક જ ટેબલની શોભા હતા...

૫. જુના મોડ્યુલ ને એક દોરીથી બાંધ્યા...

સવારથી સાંજ સુધીના આ પરિશ્રમ પછી... મારી મ્યુઝીક સીસ્ટમ રિસાઈ ગઈ અને હવે નિરાતે ગુલામ અલી...ને સંભાળવા આડો પડ્યો ત્યાં...બે ગઝલ પછી અટકી પડી !
બોલો હવે ?

તો આ લખી...ર.પા. નો વારો છે... એ છ અક્ષરનું નામ કેમેય પૂરું જ નથી થતું..
એમ તો છ અક્ષર મારા નામના ય છે...
રમેશ પારેખ નું ર.પા
અને
રાકેશ પટેલનું રા.પ
બસ એક કાનો આમ કે આમ ! 

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments