મગરનાં આંસુ.

આ મગર મગરનાં આંસુ નથી સારતો !


posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments