બારી બહાર...

કાળા ડીબાંગ વાદળા ની મધ્યે સૂરજનો સોનેરી રંગ. જાણે કોઈએ પથ્થર ઘસી કાળી કારનો રંગ ઉખાડ્યો !

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments