ડાયરીના જાહેર પાના

ગયા વર્ષે એક વાયદો કર્યો હતો કે ડાયરીના જાહેર પાના તરત બ્લોગ પર તમારી સાથે વહેચીસ પણ સામાન્ય રીતે વાયદો છે ને?
તૂટે!!
લો હવે એક ફ્લેશબેકમાં ૨૦૧૦ને જોઈએ...
૨૧ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦
બીજાની લાગણી સમજીને આપણને સુગમ લાગતો રસ્તો છોડી દેવો તે એક બાબત છે અને બીજાની વાત યોગ્ય ના હોય તો પણ તેમની હા માં હા ભણવી એ બીજી!
-     એટલી વાત સમજવા ઘણો સમય અને અનુભવો જોઈએ નહીતો વાંચવામાં તો એક મીનીટ જ થઈને! 

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments