સમય-એક ઝડપી જનાવર!


ઓગષ્ટ પછી એક પછી એક કામ અને અનુભવોમાંથી પસાર થવાનું થયું..આનંદ, શોક, જ્ઞાન, લાભ ઘણી વાતો સમેટાઈ!
૧૧ ઓગષ્ટ!
મારો જન્મદિવસ!
જીવનમાં રસ્તો મહત્વનો છે કે પછી મંઝીલ?
જો મંઝીલ મહત્વની હોય તો જેવી મળે કે તરત જીંદગી ખતમ!
તો રસ્તો મહત્વનો છે! વચ્ચે આવતા વર્ષ-વર્ષના પડાવ એ ખુશી આપે કે
જિંદગીના ગયા એક વર્ષમાં શું સારું કર્યું?

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments