હવે આખો દિવસ સમાચારો સાંભળી થાક્યો!

અત્યંત આતુર છું- Three idiots માટે!
ક્યારે જોવા મળશે?
પણ ત્યાં સુધી......ભૈયા ઓલ ઇઝ વેલ...


A mail from Dr Bhaumik Sir
"To three idiot of englishyou, ketan and Dharmesh-(it is complement not insult)
must see film
film of life time
what we as a education system could not convey to the society that has been conveyed by the three hour of film has said.
it is eye opener with hillarious comedy."
dr bhaumik

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments