વસંતનું આગમન


31 જાન્યુઆરી,2009
લૂંટી લીધા પછી,
લૂંટાવાનો છે પ્રસંગ.
ગઇ પતંગ
અને

આવી વસંત!


0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments